Επίσημα τέλος στο παραμύθι με τους δημοσίους υπαλλήλους

614.053 ο αριθμός

Σε 614.053 ανέρχονται σήμερα οι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, του δημόσιου τομέα ο συνολικός πληθυσμός των δημόσιων οποίων μειώνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες, φθάνοντας τον περασμένο Ιούνιο στους 618.709. Εάν όμως, υπολογισθούν οι αποχωρήσεις μέσα στον Ιούλιο, ο τελικός αριθμός έφθασε χθες τις 614.053. Από αυτούς δεν έχουν εξαιρεθεί όσοι έχουν τεθεί σε αργία, σε καθεστώς κινητικότητας ή όσοι πρόκειται να μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία αλλά η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Με άλλα λόγια τα ψέμματα που ειπώθηκαν κατά καιρούς για 1-2 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους είναι τεράστια σε πλήθος και όγκο και αξίζει να σημειωθεί ότι ειπώθηκαν όχι μόνο από τον τύπο (βλ."Ημερησία", "Έθνος") αλλά και από υπουργούς του τότε (βλ. Λοβερδος, Πάγκαλος).

Με στοι­χεία του Υ­ΠΕΣΔ­ΔΑ, τον Οκτώ­βρη του 2012, οι μό­νι­μοι δη­μό­σιοι υ­πάλ­λη­λοι (πο­λι­τι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, έν­στο­λοι, ιε­ρείς, αι­ρε­τοί κ.ά.) ή­ταν 570.000, εκ των ο­ποίων το κα­θα­ρά πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό, αυτό δηλαδή που είδε να του επιβάλλονται τρομαχτικά δημοσιονομικά μέτρα, δεν υ­περ­βαί­νει τους 400.000, δη­λα­δή κά­τω α­πό τον ευ­ρω­παϊκό μέ­σο ό­ρο. Ο αριθμός αυτός είναι σα­φώς πο­λύ μικρός σε σύγκριση με τις κοινωνικές ανάγκες στις οποίε υποχρεούται να ανταποκριθεί το ελληνικό κράτος.

Η δημοσίευση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων έδωσε και επίσημα τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα παραμύθια που μας έχουν πει για την κρίση.