Ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ελληνικός Χρυσός για τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα

Εκδικάστηκε στις 12 Ιουλίου του 2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής η προσωρινή διαταγή επί της Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη κατά της Ελληνικός Χρυσός.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού:

"Το επίδικο ζήτημα αφορά: α) στην απόθεση επικινδύνων εξορυκτικών αποβλήτων στον υπό κατασκευή Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκινόλακκα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος Χαλκιδικής (ΧΥΤΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ) και β) στη διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων από την Ολυμπιάδα προς το Στρατώνι στην ίδια ως άνω περιοχή. Το αίτημά των κατοίκων για λήψη ασφαλιστικών μέτρων σχετίζεται με την ύπαρξη σημαντικών κινδύνων για την υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον εξ αιτίας τόσο της απόθεσης όσο και της διακίνησης των ως άνω αποβλήτων που διενεργούνται παρανόμως από την αντίδικο εταιρία.

Ειδικότερα, αναφορικά με τον ΧΥΤΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ, τονίστηκε ότι είναι σε φάση κατασκευής και χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας δέχεται, παρανόμως, επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης κατασκευής του έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις που καθιστούν το έργο επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιες είναι, μεταξύ των άλλων, α) η απουσία του συμπυκνωμένου στρώματος αργίλου πάχους 0,6m και εφαρμογή διαφορετικού συστήματος στεγάνωσης, β) η μη λιθογόμωση της στοάς στο +173m και εφαρμογή διαφορετικής μεθόδου και γ) η κατασκευή του κατάντη φράγματος χωρίς ενσωμάτωση πυρήνα από αδιαπέραστο υλικό.

Η αίτηση αυτή επέφερε σημαντική αναταραχή στους κόλπους της εταιρίας, ενώ σε μία επίδειξη δυνάμεώς της εκπροσωπήθηκε ενώπιον του Πρωτοδίκη Χαλκιδικής από τέσσερις συνηγόρους υπεράσπισης, δύο εξ αυτών σε συμβουλευτικό ρόλο.

Η αίτηση προφανώς απορρίφθηκε όσον αφορά το προσωρινά εκτελεστό του αιτήματος, πλην όμως, και καθότι νόμω και ουσία βάσιμη, προσδιορίστηκε στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο, ώστε το ραντεβού των κατοίκων ανανεώνεται για τις 4.9.2017 .

Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού